ดูแพ็กเกจ/โปรโมชั่นทั้งหมด
-->

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐาน
เป็นที่พึ่งของชุมชน

พันธกิจ

  • ให้บริการด้านการดูแลรักษาและฟื้นฟู ที่ได้ตามมาตรฐาน
  • การบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
  • ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีระบบบริหารจัดการที่ดีในทุกด้าน

นโนบายคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ
เพื่อผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐาน
เป็นที่พึ่งของชุมชน

พันธกิจ

  • ให้บริการด้านการดูแลรักษาและฟื้นฟู ที่ได้ตามมาตรฐาน
  • การบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
  • ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีระบบบริหารจัดการที่ดีในทุกด้าน

นโนบายคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ
เพื่อผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง